من، نه!! او ...

خود در آ ور دی ...

خود در آ ور دی ...

برای نوشتن نه قلب تیر خورده لازم است ، نه مخاطب خاص!!
برای نوشتن حوصله لازم است :|

نوشته های اینجانب شوخی نیست ولی جدی نگیرید...

والسلام